Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych w Katowicach [Niezbędnik rodzica]

Mateusz Terech
01.03.2023w Katowicach

W Katowicach rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych, którzy od 1 września 2023 roku mają rozpocząć naukę w miejskich placówkach. W Katowicach przygotowano ponad 8 tysięcy miejsc dla nowych przedszkolaków i ponad 2,4 tysiąca miejsc dla pierwszaków.

przedszkole katowice

Ruszają zapisy do miejskich szkół i przedszkoli w Katowicach

Rozpoczął się czas rekrutacji do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w Katowicach. W naszym mieście od 1 września w przedszkolach przybędzie ponad 8 tysięcy nowych przedszkolaków, a naukę w szkołach podstawowych rozpocznie ponad 2,4 tysiąca pierwszoklasistów.

Aby ułatwić rodzicom procedurę zapisu dzieci do przedszkola lub szkoły podstawowej oraz usprawnić cały proces uruchomimy formularze internetowe, które będą pomocne w wypełnieniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia dzieci do miejskich placówek. przypomina prezydent Katowic, Marcin Krupa

W naborze do szkół i przedszkoli obowiązuje szereg zasad, które regulują, w jaki sposób zapisać dziecko do miejskiej placówki oraz kto ma pierwszeństwo w procesie rekrutacji.

Nabór do przedszkoli w Katowicach

27 lutego rozpoczął się etap składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w miejskich placówkach oświatowych. Rodzice dzieci, które chodzą do miejskich przedszkoli, są informowani o konieczności złożenia do 3 marca deklaracji bezpośrednio w przedszkolu swoich dzieci.

Natomiast od 13 marca 2023 r. od godz. 11:00 możliwe będzie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola nowych wychowanków. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzi się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. We wniosku o przyjęcie do takiej placówki rodzice wskazują trzy wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. wyjaśnia zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice, Grażyna Burek

O przyjęciu bądź odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Oprócz tego, na podstawie ustawy prawo oświatowe, miasto Katowice ustaliło kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.;
 • kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.;
 • kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym - 16 pkt.;
 • kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.;
 • kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.;
 • kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.

31 marca okaże się, które dzieci zostały zakwalifikowane do placówek - to wtedy zostaną podane listy przyjętych przedszkolaków. Następnie rodzice kandydatów będą musieli do potwierdzić czy faktycznie ich dziecko będzie chodziło do konkretnego przedszkola, składając pisemne oświadczenie. 13 kwietnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do placówek. Jeszcze w kwietniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.

Terminarz rekrutacji do przedszkoli:

27 luty-5 marca
- deklaracje rodziców dzieci, które chodzą już do miejskich przedszkoli
13-23 marca - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w Katowicach
31 marca - ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli (od tego momentu należy potwierdzić zamiar zapisania dziecka do przedszkola)
13 kwietnia - ogłoszenie ostatecznych list nowych przedszkolaków

Nabór do szkół podstawowych w Katowicach

rozpoczęcie roku szkolnego katowice

Wkrótce rozpocznie się też proces rekrutacji do miejskich szkół podstawowych. W tym przypadku najpierw uczniowie są przydzielani do szkół według wyznaczonych rejonów. Ich rodzice mogą jednak zabiegać o przyjęcie do innej, wybranej przez nich szkoły.

Rekrutacja do szkół podstawowych, ze względu na ich rejonizację odbywa się najpierw poprzez zgłoszenie woli zapisania dziecka do szkoły tzw. obwodowej, a dopiero później odbywa się rekrutacja dla uczniów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż obwodowa. Wyjątek stanowią oddziały sportowe, artystyczny i akademicki, na ten temat można dowiedzieć się więcej zapoznając się z ofertą katowickich szkół.podkreśla zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu UM Katowice, Grażyna Burek

Od 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. możliwe będzie zgłoszenie w systemie elektronicznym kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej. 27 kwietnia 2023 r. zostaną opublikowane listy przyjętych kandydatów.

W przypadku dzieci, których rodzice chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa, taka możliwość będzie istniała w dniach 8-19 maja 2023 r. Należy wtedy, drogą elektroniczną wskazać maksymalnie trzy placówki zgodnie z priorytetem wyboru, a dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przekazać do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

 • zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice - 32 pkt;
 • uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru (dotyczy oddziałów w zespołach szkolno-przedszkolnych) - 16 pkt;
 • rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 14 pkt;
 • ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 • rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice - 2 pkt;
 • wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

30 maja 2023 r. opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do miejskich szkół podstawowych. Od tego dnia do 7 czerwca rodzice kandydata do szkoły zobowiązani będą do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki w formie pisemnego oświadczenia. 16 czerwca 2023 r. nastąpi publikacja ostatecznych list dzieci przyjętych do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24.

Terminarz naboru do szkół podstawowych w Katowicach:

20 marca-5 kwietnia
- zgłoszenie w systemie elektronicznym do wyznaczonej szkoły obwodowej
27 kwietnia - ogłoszenie listy przyjętych kandydatów
8-19 maja - czas na rekrutowanie się do szkół innych niż rejonowa
30 maja - ogłoszenie ostatecznych list przyjętych pierwszoklasistów (od tego momentu należy potwierdzić zamiar zapisania dziecka do szkoły - do 7 czerwca)
16 czerwca - ogłoszenie ostatecznej listy pierwszoklasistów w roku szkolnym 2023/2024

Nabory zarówno do przedszkoli jak i szkół podstawowych będą prowadzone za pomocą formularza elektronicznego dostępnego TUTAJ.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do katowickich placówek oświatowych można znaleźć TUTAJ.

Zobacz także

Katowice Miastem Fachowców. Rusza semestr letni IV edycji programu
Katowice Miastem Fachowców. Rusza semestr letni IV edycji programu
w Katowicach

Katowice Miastem Fachowców. Rusza semestr letni IV edycji programu

Awaria ogrzewania w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Czy uczniowie wkrótce wrócą do szkoły?
Awaria ogrzewania w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Czy uczniowie wkrótce wrócą do szkoły?
w Katowicach

Awaria ogrzewania w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Czy uczniowie wkrótce wrócą do szkoły?

Edukacja klimatyczna w katowickich szkołach. Od września 2023 roku
Edukacja klimatyczna w katowickich szkołach. Od września 2023 roku
w Katowicach

Edukacja klimatyczna w katowickich szkołach. Od września 2023 roku

Kierowcy rajdowi, bracia Szeja, odwiedzają szkoły w Katowicach! Uczniowie są zachwyceni [Zdjęcia]
Kierowcy rajdowi, bracia Szeja, odwiedzają szkoły w Katowicach! Uczniowie są zachwyceni [Zdjęcia]
w Katowicach

Kierowcy rajdowi, bracia Szeja, odwiedzają szkoły w Katowicach! Uczniowie są zachwyceni [Zdjęcia]

Jak bezpiecznie dojść do szkoły? Policjanci rozmawiali z 2 tysiącami pierwszoklasistów z katowickich szkół
Jak bezpiecznie dojść do szkoły? Policjanci rozmawiali z 2 tysiącami pierwszoklasistów z katowickich szkół
w Katowicach

Jak bezpiecznie dojść do szkoły? Policjanci rozmawiali z 2 tysiącami pierwszoklasistów z katowickich szkół

do góry