Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024/2025 w Katowicach [Niezbędnik rodzica]

Redakcja WKATOWICACH.eu
29.02.2024w Katowicach

Rozpoczyna się rekrutacja do katowickich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Katowice przygotowały ponad 8 tys. miejsc w przedszkolach oraz ponad 2,4 tys. miejsc w szkołach podstawowych dla wychowanków i uczniów, którzy od września 2024 roku rozpoczną naukę w miejskich placówkach oświatowych.

przedszkolak i plecak

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Katowicach 

W Katowicach wystartowała rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024/2025.

Moment, kiedy dziecko idzie do przedszkola, a następnie rozpoczyna edukację wczesnoszkolną, jest jednym z kluczowych dla jego dalszego rozwoju. To właśnie w przedszkolach i szkołach dzieci nawiązują pierwsze przyjaźnie, zdobywają wiedzę i uczą się utrzymywać relacje z rówieśnikami. mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Aby ułatwić rodzicom procedurę zapisu dzieci do przedszkola lub szkoły podstawowej oraz usprawnić cały proces, podobnie jak w latach poprzednich uruchomimy formularze internetowe, które będą pomocne w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia dzieci do miejskich placówek. dodaje prezydent Katowic

Katowice przygotowały ponad 8 tys. miejsc w przedszkolach (przy 7,3 tys. w 2015 r.) oraz ponad 2,4 tys. miejsc w szkołach podstawowych dla wychowanków i uczniów, którzy od września 2024 roku rozpoczną naukę w miejskich placówkach oświatowych.

Nabór do przedszkoli

26 lutego rozpoczął się etap składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w miejskich placówkach oświatowych. Rodzice dzieci już uczęszczających do miejskich przedszkoli są informowani o konieczności złożenia do 5 marca stosownej deklaracji bezpośrednio w placówkach, do których uczęszczają ich podopieczni.

Natomiast od 13 marca 2024 r. od godz. 11:00 możliwe będzie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola nowych wychowanków. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 26 marca 2024 r. do godz. 13:00.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. We wniosku o przyjęcie do takiej placówki rodzice wskazują trzy wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. wyjaśnia zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice, Grażyna Burek

Co ważne, o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z ustawą prawo oświatowe gmina zapewnia miejsca w przedszkolach w skali całego miasta, a nie w odniesieniu do poszczególnych dzielnic. dodaje zastępczyni naczelnika

W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Oprócz tego, na podstawie ustawy prawo oświatowe, miasto Katowice ustaliło kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.;
 • kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.;
 • kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym - 16 pkt.;
 • kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.;
 • kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.;
 • kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja, uczęszczał do żłobka - 2 pkt.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do konkretnych placówek nastąpi 5 kwietnia o godz. 13:00. Następnie, do 10 kwietnia rodzice kandydatów będą zobligowani do potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia, a 12 kwietnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do placówek. Jeszcze w kwietniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.

Nabór do szkół podstawowych

W odróżnieniu od przedszkoli, rekrutacja do szkół podstawowych, ze względu na ich rejonizację odbywa się najpierw poprzez zgłoszenie woli zapisania dziecka do szkoły tzw. obwodowej, a dopiero później odbywa się rekrutacja dla uczniów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż obwodowa. Wyjątek stanowią oddziały: sportowy, artystyczny i akademicki, na ten temat można dowiedzieć się więcej, zapoznając się z ofertą katowickich szkół. podkreśla zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta w Katowicach, Grażyna Burek

Od 11 do 22 marca, do godz. 13:00 możliwe będzie zgłoszenie w systemie elektronicznym kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej oraz do oddziałów: akademickiego, artystycznego i sportowych na poziomie klasy I, w wybranych szkołach podstawowych (SP 20 w ZSiP nr 2; SP 11; SP 37 w ZSO nr 1; SP 33) i przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do tych szkół. 16 kwietnia 2024 r. o godz. 13.00 zostaną opublikowane listy przyjętych kandydatów.

W przypadku dzieci, których rodzice chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa, taka możliwość będzie istniała od 22 kwietnia do 7 maja, do godz. 13:00. Należy wtedy, drogą elektroniczną wskazać maksymalnie trzy placówki zgodnie z priorytetem wyboru, a dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przekazać do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

 • zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice - 32 pkt;
 • uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru (dotyczy oddziałów w zespołach szkolno-przedszkolnych) - 16 pkt;
 • rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 14 pkt;
 • ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 • rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice - 2 pkt;
 • wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

21 maja 2024 r. opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do placówek. Od tego dnia do 24 maja rodzice kandydata do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki w formie pisemnego oświadczenia. 10 czerwca 2024 r. nastąpi publikacja ostatecznych list dzieci przyjętych do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25.

Nabory zarówno do przedszkoli jak i szkół podstawowych będą prowadzone za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie: katowice.e-nabor.pl.
Szczegółowe informacje o rekrutacji do katowickich placówek oświatowych można znaleźć na stronie: Katowice.eu w zakładce Dla mieszkańca/Ucz się/Dla ucznia i rodzica/Rekrutacja.

Edukacja na poziomie

Warto zwrócić uwagę, że w 2023 roku miasto Katowice po raz kolejny otrzymało certyfikat Lidera Samorządowej Edukacji oraz wyróżnienie nadzwyczajne - „Lider Jakości Kształcenia”. To wyróżnienie otrzymują samorządy, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których są organami prowadzącymi oraz mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Miasto Katowice otrzymało także, po raz drugi, wyróżnienie „Primus”, przyznawane gminom, powiatom i samorządom województwa, które w procedurze certyfikacji uzyskały największą liczbę punktów rankingowych spośród wszystkich ocenionych jednostek samorządu terytorialnego.

Zobacz także

MZUiM Katowice rozpocznie 2 marca prace remontowe na ul. Jankego
MZUiM Katowice rozpocznie 2 marca prace remontowe na ul. Jankego
w drodze

MZUiM Katowice rozpocznie 2 marca prace remontowe na ul. Jankego

Weekend w Katowicach: 1-3 marca. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście!
Weekend w Katowicach: 1-3 marca. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście!
w Katowicach

Weekend w Katowicach: 1-3 marca. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście!

Nagroda z konkursu „Katowice4GOAL" dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Maczka została wręczona przed meczem GKS Katowice-Miedź Legnica [Zdjęcia]
Nagroda z konkursu „Katowice4GOAL" dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Maczka została wręczona przed meczem GKS Katowice-Miedź Legnica [Zdjęcia]
Sportowe

Nagroda z konkursu „Katowice4GOAL" dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Maczka została wręczona przed meczem GKS Katowice-Miedź Legnica [Zdjęcia]

Darmowa szkoła rodzenia dla mieszkanek Katowic. Zajęcia w dwóch lokalizacjach w mieście
Darmowa szkoła rodzenia dla mieszkanek Katowic. Zajęcia w dwóch lokalizacjach w mieście
w Katowicach

Darmowa szkoła rodzenia dla mieszkanek Katowic. Zajęcia w dwóch lokalizacjach w mieście

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach ma nową siedzibę [Zdjęcia]
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach ma nową siedzibę [Zdjęcia]
w Katowicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach ma nową siedzibę [Zdjęcia]

Prezydent Katowic Marcin Krupa przedstawił w trakcie konwencji program na najbliższe lata
Prezydent Katowic Marcin Krupa przedstawił w trakcie konwencji program na najbliższe lata
w Katowicach

Prezydent Katowic Marcin Krupa przedstawił w trakcie konwencji program na najbliższe lata

do góry