Regulamin

REGULAMIN SERWISU WKATOWICACH.EU

§1

Cel i zakres dokumentu

Ten dokument przedstawia zbiór zasad, na podstawie których Użytkownicy mogą korzystać z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://wKatowicach.eu (wraz z podstronami i subdomenami), prowadzonego przez Katowicką Agencję Wydawniczą sp. z o. o. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 roku. 

§2

Definicje użytych pojęć 

1. wKatowicach.eu, Serwis Internetowy lub Portal - portal internetowy znajdujący się pod adresem https://wKatowicach.eu (wraz z subdomenami), prowadzony przez spółkę określoną w niniejszym regulaminie jako Operator. 

2. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z przynajmniej jednej z funkcjonalności Portalu. Do ogółu Użytkowników Portalu odnosimy się w niniejszym regulaminie zwrotem „Państwo” lub „Użytkownicy”. 

3. Operator, względnie Operator Portalu - Katowicka Agencja Wydawnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-322), przy ulicy Wandy 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921957, posiadająca numer NIP: 9542830990, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

§3

Korzystanie z Portalu

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego, Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go przez cały okres korzystania z Portalu. Korzystając z Portalu, Użytkownik oświadcza, że zna i rozumie jego postanowienia i zobowiązuje się do korzystania z Portalu przestrzegając postanowień regulaminu.

2. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu, sposób korzystania z Portalu przez Użytkownika, a w szczególności publikowane na nim treści nie mogą łamać prawa ani naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś (choć nie wyłącznie) dóbr osobistych i praw autorskich. 

3. Celem usunięcia wątpliwości, Operator wskazuje, że do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu internetowego Portalu, a do rozwiązania umowy dochodzi w momencie zamknięcia ostatniego okna Portalu przez Użytkownika. 

4. Korzystając z Portalu, Użytkownik może:

a) Zapoznawać się z materiałami umieszczonymi w Portalu, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem sieci Internet,

b) Korzystać z formularza kontaktowego, celem przesłania uwag co do funkcjonowania Portalu, a także zdjęć wykonanych przez Użytkownika i informacji przez niego pozyskanych, 

c) Publikować pod wybranymi artykułami komentarze tekstowe, wyrażające opinie Użytkownika,

d) Udostępniać materiały opublikowane na Portalu za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności na portalach Twitter i Facebook,

e) Zapoznawać się z materiałami umieszczonymi w Portalu za pośrednictwem platform takich jak YouTube, Spotify, Facebook czy Twitter i komentować je.

5. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu jest bezpłatne; Portal może jednak wyświetlać reklamy, w tym spersonalizowane (tzw. reklama behawioralna), dokonując w tym celu profilowania Użytkowników. Narzędzia i zasady profilowania, a także sposób wyrażenia oraz cofnięcia zgody na profilowanie określone są w Polityce Prywatności Portalu. 

6. Użytkownikowi Portalu nie wolno:

a) Korzystać z jakichkolwiek funkcjonalności Portalu, w tym możliwości publikowania komentarzy i zdjęć w sposób niezgodny z przepisami prawa, jak również w sposób naruszający dobra osób trzecich chronione prawem, 

b) Zamieszczać lub udostępniać, w formie komentarzy lub zdjęć a także każdej innej formie udostępnionej przez Operatora treści o charakterze:

  • Ksenofobicznym, rasistowskim, seksistowskim, homofobicznym, czy stanowiącym jakąkolwiek formę dyskryminacji z uwagi na płeć, pochodzenie, wyznanie itp.,
  • Obraźliwym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami, 
  • Wulgarnym,
  • Zawierającym dane osobowe wykorzystane w sposób niezgodny z prawem,
  • Pornograficznym,
  • Reklamowym,
  • Promującym spożywanie alkoholu, papierosów oraz innych używek, w szczególności zaś tych zabronionych przez prawo.

7. Operator zabrania dokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i bezpieczeństwa Portalu, chyba że nastąpi to w wykonaniu umowy z Operatorem zawartej w tym przedmiocie lub za zgodą Operatora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie na Portalu treści, w szczególności pod kątem:

a) Ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

b) Nienaruszania przez ich publikację praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich.

9. W przypadku naruszania przez Użytkownika przepisów prawa, dobrych obyczajów lub niniejszego Regulaminu, Operator ma prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Portalu w części (w szczególności poprzez zablokowanie możliwości komentowania lub udostępniania zdjęć) lub w całości.

10. Operator ma prawo udostępnienia danych identyfikujących Użytkownika na zasadach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§4

Obowiązki i uprawnienia Operatora

1. Operator zobowiązuje się dołożyć należytych starań, aby zapewnić możliwość korzystania z Portalu wszystkim Użytkownikom w sposób nieprzerwany, niezakłócony i bezpieczny; w tym celu operator stosuje odpowiednie środki techniczne (np. szyfrowane połączenie SSL, zabezpieczone serwery) i korzysta z usług podmiotów (np. profesjonalistów z zakresu tworzenia stron internetowych i hostingu) dających rękojmię zapewnienia bezpiecznego i ciągłego dostępu do Portalu.

2. Operator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonalności Portalu dla tych Użytkowników, którzy korzystają z programów lub skryptów mających na celu samodzielnie zmieniać funkcjonalność Portalu i wyświetlane na nim treści. 

3. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane czasową niedostępnością Portalu. 

4. Operator zobowiązuje się dołożyć należytych starań, aby usuwać z Portalu treści naruszające prawo, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego regulaminu niezwłocznie, w szczególności po zgłoszeniu przez Użytkownika Portalu lub osobę trzecią naruszenia.  

5. Operator dołoży wszelkich starań, aby dostępność Portalu oraz dopasowanie wyświetlania strony możliwe było na jak największej liczbie systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. 

§5

Prawa autorskie

1. Portal oraz treści w nim zawarte podlegają ochronie prawa autorskiego zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownicy Portalu mają prawo do korzystania z treści Portalu tylko w ramach tzw. dozwolonego użytku, w sposób określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poprzez korzystanie z Portalu żaden Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich ani licencji do jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu. 

3. Prawa autorskie i prawa pokrewne do treści zamieszonych w Portalu przysługują Operatorowi. Wykorzystanie przez Operatora materiałów, co do których prawa autorskie przypadają innymi podmiotom odbywa się na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów (w szczególności licencyjnych lub przeniesienia praw autorskich) zawartych przez Operatora z podmiotami trzecimi. 

§6

Zdjęcia i treści udostępnianie przez użytkowników

1. Użytkownik, publikując treści na Portalu (niezależnie od ich formy) oświadcza, że treści nie naruszają prawa oraz dobrych obyczajów i pozostają w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2. Zarazem publikując treści Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych, a także że posiada zgodę na utrwalenie i opublikowanie na Portalu tożsamości lub wizerunków osób uwiecznionych na materiale (jeśli dotyczy).

3. Poprzez publikację materiału na Portalu, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, z prawem do udzielania sublicencji na wykorzystanie treści i materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Portalu. 

4. W szczególności Użytkownik udziela Operatorowi licencji na następujących polach eksploatacji:

a) Utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, a także na wszelkich innych nośnikach informacji - zarówno cyfrowych, jak i w druku, 

b) Przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet w dowolnym standardzie, systemie i formacie, a także do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;

c) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) Zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy i dowolną techniką;

e) Wykorzystywanie w całości lub części oraz łącznie z innymi utworami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na języki obce, zmianę treści całości lub części, dokonanie opracowania utworu, wraz z prawem zwielokrotniania zmienionego utworu;

f) Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;

g) Nadanie za pomocą wizji lub fonii;

h) Udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których Utwór utrwalono;

i) Odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy na dowolnej podstawie, w tym najmu lub użyczenia.

§7

Prawo do reklamacji

1. Każdy Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji, jeśli jest niezadowolony z usług Operatora.

2. Reklamacje można składać drogą pocztową na adres: Katowicka Agencja Wydawnicza sp. z o. o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice. 

3. Operator rozpatruje reklamację w terminie czternastu dni od daty wpłynięcia reklamacji, przy czym Operator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej złożona została reklamacja, ewentualnie listownie lub w innej możliwej do realizacji formie wskazanej przez Użytkownika. 

4. Osoba składająca reklamację winna wskazać adres (poczty elektronicznej lub korespondencyjny), na który Operator będzie mógł udzielić odpowiedzi. 

5. Każdy Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może:

a) Złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL,

b) Złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595), 

c) Zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.

§8

Sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników, sposób wykorzystania plików cookies, jak również zasady profilowania zawiera odrębny dokument - Polityka prywatności i cookies serwisu wKatowicach.eu.

§9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie roszczenia i spory mogące wyniknąć na gruncie korzystania z Portalu lub w związku z nieprzestrzeganiem jego postanowień lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poddane zostaną prawu polskiemu i rozstrzygnięciu polskich sądów. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Operator może zmieniać niniejszy Regulamin; pod niniejszym adresem internetowym zawsze będzie dostępna aktualna wersja regulaminu, wraz z informacją, w jakiej dacie nastąpiła ostatnia aktualizacja terminu. 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 17 stycznia 2022 roku. 

do góry