Śląski Prometeusz 2023. Katowice docenione za politykę społeczną [Zdjęcia]

Redakcja WKATOWICACH.eu
17.11.2023w Katowicach

W środę, 15 października, odbyła się gala finałowa konkursu Śląski Prometeusz 2023. Obecna czwarta edycja przedsięwzięcia jak i poprzednie spotkania miały na celu przede wszystkim wyłonienie i nagrodzenie wybitnych, wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej, którzy swą postawą, zaangażowaniem oraz aktywnością wyróżniają się wśród innych pracowników systemu - niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Konkurs służy promocji zawodów pomocowych, podniesieniu ich prestiżu i poprawie wizerunku, ale przede wszystkim pokazaniu jak ważną rolę spełnia każdy pracownik systemu, jak ważny jest indywidualny wkład, jaki wnosi terapeuta, rehabilitant, pielęgniarka, opiekun, pracownik administracyjny, księgowa, asystent, pracownik socjalny, intendent czy kierownik.

Śląski Prometeusz 2023

Śląski Prometeusz 2023 w Katowicach

W kapitule konkursu zasiedli:

 • dyrektor ROPS dr Anna Zasada-Chorab - nauczyciel akademicki specjalizujący się w kształceniu kadr pomocy społecznej,
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka - wybitny naukowiec i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego specjalizująca się w szeroko rozumianych zagadnieniach polityki społecznej
 • Alina Bednarz - radna sejmiku województwa śląskiego, osoba zaangażowana społecznie przewodnicząca doraźnej Komisji ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
 • dr hab. Maria Zrałek - dr nauk humanistycznych, prof. nadz. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, której zainteresowania koncentrują się wokół problematyki osób starszych, niepełnosprawności, polityki mieszkaniowej, rewitalizacji oraz patologii społecznych.
 • dr Michał Szyszka - adiunkt i koordynator badań naukowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalista w zakresie polityki społecznej, mediów w edukacji, public relations organizacji non-profit i instytucji pomocy społecznej, marketingu społecznego
 • Sylwia Adamczyk - Kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Piotr Polok - Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, nauczyciel i wykładowca kształcący kadry pomocy społecznej, praktyk działający na polu pomocy i integracji społecznej - Główny Specjalista ROPS

Tegoroczna nagroda - za I miejsce w konkursie - jest nieco odmienna od poprzednich. W bieżącej edycji organizatorzy uznali, że uwzględniając misję, jaką realizuje „Śląski Prometeusz”, nagroda powinna w większym stopniu wiązać się z celami pomocy i integracji społecznej stanowiąc nie tylko wyróżnienie dla osoby nagradzanej, ale także angażować w jej przygotowanie podmioty sektora ekonomii społecznej.

Dlatego też zdecydowano, że każde z I miejsc zostanie uhonorowane zaprojektowaną przez artystę pracą w formie witrażu z postacią Prometeusza. Witraż ten został zaprojektowany przez Dariusza Sitko, natomiast wykonanie prac powierzono Mirosławowi Kramarczykowi z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej.

Śląski Prometeusz 2023 - nagrodzeni

10 zdjęć

Śląski Prometeusz 2023. Katowice docenione za politykę socjalną

Kategoria pracownik socjalny:

III miejsce - Piotr Lisek, jest wieloletnim pracownikiem socjalnym MOPS w Tarnowskich górach, realizującym z zaangażowaniem różne formy wsparcia i aktywizacji. W związku z wojną na Ukrainie w sposób aktywny włączył się w działania na rzecz osób ewakuowanych z terenów objętych konfliktem zbrojnym.

II miejsce - Barbara Kruszelnicka-Guzy. Pani Barbara została nominowana jako pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach.

I miejsce  - Beata Kurek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

Kategoria opiekun\pielęgniarka:

III miejsce - Anna Charytanowicz jest wieloletnim - o ponad 30 letnim stażu - zasłużonym pracownikiem Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach. Została wyróżniona ze względu na szczególne zaangażowanie i wkład pracy wnoszony codziennie na swoim stanowisku pracy.

II miejsce - Dorota Polk - jest zatrudniona na stanowisku opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach, jako opiekun jest także pomysłodawczynią hymnu placówki oraz inicjatorką wielu przedsięwzięć aktywizujących i wspierających korzystających z ŚDS.

I miejsce - Joanna Podsada-Hyba - posiada ponad 40-letni staż pracy w tym blisko 30-letni w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, w którym w przeszłości była między innymi pracownikiem socjalnym oraz pracownikiem ds. kulturalno-oświatowych. Mimo przejścia na emeryturę powróciła do pracy na stanowisku opiekuna. Jest osobą wyróżniającą się nie tylko zaangażowaniem i pracowitością, ale przede wszystkim empatią w stosunku do mieszkańców DPS.

Kategoria terapeuta\specjalista reintegracji:

III miejsce - Izabela Kurowska - reprezentuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej "Przystań" w Świętochłowicach. Jest osobą zaangażowaną, aktywną i empatyczną, na co dzień realizującą różne formy wsparcia terapeutycznego dla dzieci i młodzieży, pracuje także z rodzicami.

II miejsce - Dorota Zuchowicz - jest realizatorem działań arteterapeutycznych w Klubie Seniora działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach. Cechuje się nienaganną postawą zawodową oraz właściwym podejściem do osób potrzebujących wsparcia.

I miejsce - Ewa Wróbel - terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach. Zdaniem Kapituły Konkursu, zarówno postawa zawodowa, jak i sposób wykorzystania kompetencji sprawiają, że Pani Ewa doskonale oddaje ducha, jaki przyświeca tytułowi „Śląski Prometeusz”

Kategoria - pracownik obsługi:

III miejsce - Karina Borys - reprezentująca Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie. Pani Karina związana jest z tą placówką od ponad 28 lat. W tym czasie pełniła w tej placówce różne funkcje, wnosząc swoim zaangażowaniem ogromny wkład w realizację zadań oraz rozwój placówki.

II miejsce - Beata Sowa - została zgłoszona przez grono współpracowników przy wsparciu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Jako pracownik administracyjny nie tylko rzetelnie wykonuje obowiązki urzędnicze, ale także aktywnie włącza się w działania pomocowe, współtworząc przedsięwzięcia wykraczające znacząco poza zakres obowiązków.

I miejsce - Małgorzata Kurpanik z Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach - jest pracownikiem, bez którego zaangażowania nie byłoby możliwe skuteczne realizowanie zadań merytorycznych. Zatrudniona na stanowisku Starszego Magazyniera nie tylko w sposób rzetelny wykonuje swoje obowiązki, w sposób racjonalny i ekonomiczny gospodarując powierzonymi zasobami, ale włącza się także w działania bezpośrednio przekładające się na wsparcie mieszkańców.

Kategoria - asystent rodziny:

III miejsce - Sylwia Rybak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju, mimo niewielkiego stażu pracy dała się poznać jako świetny współpracownik, zaangażowany asystent oraz kompetentny pomagacz, realizując swoje obowiązki sumiennie w sposób niejednokrotnie wykraczający poza oczekiwania.

II miejsce - Anna Litińska - rekomendowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich swoją niezłomną i pełną wiary w podopiecznego zasłużyła na opinię zaangażowanego i kreatywnego asystenta.

I miejsce - Agnieszka Wesołek - jest pracownikiem Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. W ocenie Kapituły jako asystent rodziny swoją postawą zawodową, empatią i zaangażowaniem ucieleśnia w najwyższym stopniu ideę, jaka przyświecała tworzeniu tego zawodu pomocowego - a tym samym spełnia kryteria otrzymania tytułu „Ślaskiego Prometeusza”

Kategoria - innowator:

III miejsce - Maciej Klimek  - od niedawna pełni funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach, wcześniej był zatrudniony jako konsultant ds. animacji społecznej - w ramach swoich bogatych doświadczeń wdraża i realizuje przedsięwzięcia o charakterze społecznym i środowiskowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami - przyczyniając się do szybkiego rozwoju oferty pomocowej na obszarze swojej działalności.

II miejsce - Krystyna Kryszewska - jest Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie od 1997 roku - wdrażając nie tylko nowe formy wsparcia w systemie pomocy społecznej oraz nowatorskie metody pracy, ale z zaangażowaniem realizując działania angażujące społeczność lokalną i ponad lokalną. Jest jedną z inicjatorek powstania Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, współtwórczynią Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego i autorką wielu innych nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy i integracji społecznej.

I miejsce - Marzena Połomska - reprezentuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach gdzie dzięki jej zaangażowaniu opracowano i wdrożono szereg innowacji w zakresie zarządzania opartego na wartościach oraz model wewnętrznego systemu wsparcia pracowników z wykorzystaniem superwizji koleżeńskiej, była inicjatorką i realizatorką projektu „Senior Mentor - mentoring pomyślnego starzenia się” oraz wielu innych przedsięwzięć, które w ocenie Kapituły Konkursu zasługują na wyróżnienie jako w najwyższym stopniu wpisujące się w wizję Innowatora - „Śląskiego Prometeusza”.

Po raz pierwszy podczas gali Śląskich Prometeuszy uhonorowano również samorządy, które na co dzień organizują i realizują zadania z zakresu polityki społecznej. W tym roku statuetką zostały uhonorowane:

 • Bielsko-Biała,
 • Chorzów,
 • Katowice,
 • Mikołów,
 • Ruda Śląska,
 • Siewierz,
 • Tychy,
 • Żarki.

Zobacz także

Fundacja Wolne miejsce jedzie z pomocą do Buczy. Trwa zbiórka darów
Fundacja Wolne miejsce jedzie z pomocą do Buczy. Trwa zbiórka darów
w Katowicach

Fundacja Wolne miejsce jedzie z pomocą do Buczy. Trwa zbiórka darów

Wolne Miejsce dla Samotnych. Warsztaty kulinarno-edukacyjne i niespodzianka na osiedlu Tysiąclecia
Wolne Miejsce dla Samotnych. Warsztaty kulinarno-edukacyjne i niespodzianka na osiedlu Tysiąclecia
w Katowicach

Wolne Miejsce dla Samotnych. Warsztaty kulinarno-edukacyjne i niespodzianka na osiedlu Tysiąclecia

Fundacja Wolne Miejsce jest już w Turcji. Pomaga mieszkańcom po trzęsieniu ziemi
Fundacja Wolne Miejsce jest już w Turcji. Pomaga mieszkańcom po trzęsieniu ziemi
w Katowicach

Fundacja Wolne Miejsce jest już w Turcji. Pomaga mieszkańcom po trzęsieniu ziemi

do góry